Home » Câu hỏi và trả lời » LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TÔI CÓ THỂ TÌM VIỆC LÀM HỢP PHÁP ở đâu?

LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TÔI CÓ THỂ TÌM VIỆC LÀM HỢP PHÁP ở đâu?

Home » Câu hỏi và trả lời » LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TÔI CÓ THỂ TÌM VIỆC LÀM HỢP PHÁP ở đâu?

Bộ Lao động và Thương binh Xã hội

https://www.mpsv.cz/hledani-volnych-mist-2

Văn phòng Lao động

https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr

Bạn cũng có thể tìm kiếm trên cổng thông tin này bằng tiếng Anh, tiếng Nga hoặc tiếng Ukraina (https://www.uradprace.cz/web/en/vacancies-search-3).

LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TÔI CÓ THỂ TÌM VIỆC LÀM HỢP PHÁP ở đâu?