Home » Liên kết hữu ích

Liên kết hữu ích

Home » Liên kết hữu ích

Liên kết hữu ích:

Trang web về người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và sự hội nhập của họ (có sẵn bằng CZ, EN, RU): https://www.cizinci.cz/web/cz/pro-cizince 

Bộ Lao động và Xã hội (có ở CZ và EN):

https://www.mpsv.cz/zamestnavani-cizincu

Bộ Nội vụ (có ở CZ và EN): https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx

Bộ Ngoại giao - danh sách các thị thực (chỉ ở CZ): https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/prehled_viz/index.html

Tổng quan về các tổ chức giải quyết việc hỗ trợ và hội nhập của người nước ngoài (Có sẵn trong CZ và EN): 

https://www.cizinci.cz/web/cz/integracni-centra-1

https://www.cizinci.cz/web/cz/nestatni-neziskove-organizace-nno-

Cổng thông tin cho lãnh thổ của thủ đô Praha. Cổng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho người nước ngoài, cũng như các dịch vụ khác. Dịch vụ thường miễn phí cho người nước ngoài từ các nước thứ ba. (Có sẵn ở CZ, EN, RU, UA, CHN, VN, ARA): https://icpraha.com/

Trang web CÔNG VIỆC TẠI CỘNG HÒA SÉC: http://www.pracevceskerepublice.cz/ 

Khóa học hội nhập: https://www.vitejtevcr.cz/vi/vitejte-v-cr 

Liên kết hữu ích