Home » Về chúng tôi

Về chúng tôi

Home » Về chúng tôi

Viện Nghiên cứu An toàn lao động, v. v. i. (VÚBP, v. v. i.). Căn cứ vào Đạo luật số 341/2005 Coll., Về các Tổ chức Nghiên cứu Công, VÚBP là một tổ chức nghiên cứu công do Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Cộng hòa Séc thành lập.

Mục đích của việc thành lập VÚBP, vvi, là thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc và hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh từ các Công ước của ILO, luật hiện hành về sức khỏe và an toàn, các yêu cầu của Hội đồng Liên minh Châu Âu và Ủy ban Châu Âu, Cơ quan Châu Âu về An toàn, Sức khỏe tại Nơi làm việc và Sức khỏe nghề nghiệp, Eurostat, và nhu cầu của người sáng lập và cơ quan thanh tra lao động.Trang web này được hỗ trợ tài chính từ hỗ trợ thể chế cho sự phát triển khái niệm dài hạn của tổ chức nghiên cứu trong các năm 2018–2022 và là một phần của Đề án số 08-2020-VÚBP do Viện Nghiên cứu An toàn lao động, v. v. i., phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật VHLKH CHS giải quyết, v. v. i., trong các năm 2020–2022.

Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu là phân tích, lập bản đồ hiện trạng, so sánh với thực tiễn nước ngoài có liên quan, chuẩn bị các đề xuất thay đổi, điều chỉnh phù hợp về các khía cạnh pháp luật lao động, sức khỏe và an toàn, các quy định và pháp luật liên quan, cũng như các khuyến nghị đối với lao động cơ quan chức năng thanh tra. Kết quả đầu ra được lên kế hoạch là các bài báo được bình duyệt, podcast nghe nhìn, ứng dụng web và hội thảo về vấn đề này.

Tác phẩm này được cấp phép theo giấy phép Creative Commons [Cho biết Nguồn gốc - Lưu giữ Giấy phép] 4.0 Giấy phép Công cộng Quốc tế.

mpsv