Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Příjezd cizince do ČR a podmínky získání legální práce

Příjezd cizince do ČR a podmínky získání legální práce

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Příjezd cizince do ČR a podmínky získání legální práce

​​​​Co je v ČR považováno za nelegální práci?

 1. Nelegální prací se v ČR rozumí závislá práce vykonávaná lidmi mimo pracovněprávní vztah, tj. bez pracovní smlouvy, dohody o provedení práce (dále jen „DPP“), dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“). Dále je za nelegální považována práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou. O nelegální práci se též jedná, pokud cizinec pracuje a nemá platné oprávnění k pobytu na území ČR.

 2. Za nelegální práci je pokládán rovněž tzv. švarcsystém. Jedná se o zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou (nejčastěji se jedná o smlouvu o obchodním zastoupení, mandátní smlouvu, smlouvu o zprostředkování nebo smlouvu o dílo). Daná osoba poté vykonává pro podnikatele běžné činnosti stejně jako jeho zaměstnanci, vystupuje vůči podnikateli v podřízené pozici, avšak formálně vystupuje jako samostatný podnikatel. Závislá práce totiž může být vykonávaná výlučně v základním pracovněprávním vztahu.

Jaké jsou hlavní výhody legální práce v ČR?

 1. Pokud jste legálním zaměstnancem, můžete při splnění určitých podmínek a podle druhu vaší smlouvy (pracovní smlouva, DPČ, DPP) využít výhod, které se k tomu pojí. Jedná se například o stanovenou pracovní dobu a dobu odpočinku, stanovenou maximální dobu směny a nárok na přestávku na jídlo, stanovenou minimální mzdu, nárok na dovolenou, zdravotní pojištění a nárok na bezplatnou zdravotní péči či kompenzace za pracovní úrazy a nemoci z povolání, sociální zabezpečení a nárok na dávky státní sociální podpory, ochranu výpovědní dobou a odstupným atd. Některé z uvedených výhod se mohou vztahovat i na zaměstnance vykonávající nelegální práci, avšak jsou ze strany zaměstnanců obtížně vymahatelné.

 2. Existence legálních příjmů má také zásadní vliv na možnost získat povolení k trvalému pobytu a následně také státní občanství ČR. Při rozhodování o udělení státního občanství ČR se totiž přihlédne k tomu, jestli jste integrován do společnosti, a to i z hlediska pracovního života. Více informací o udělení občanství a splnění daných podmínky naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx.

Jak mohu legálně vstoupit na území ČR?

Cizinec musí disponovat platným pobytovým oprávněním, pokud je vyžadováno. Na požádání dále musí cizinec při vstupu na území ČR vyplnit a podepsat hraniční průvodku, strpět ověření cestovních dokladů a totožnosti osoby.

Co musím po příjezdu do ČR udělat jako první?

Po příjezdu do ČR se musíte do 3 pracovních dnů dostavit na pracoviště cizinecké policie k nahlášení místa pobytu na území. Pokud jste přicestovali na základě víza za účelem převzetí oprávnění k pobytu (např. zaměstnanecké karty), dostavíte se v této lhůtě s platným cestovním dokladem na pracoviště Ministerstva vnitra ČR (odkaz na web: https://www.mvcr.cz/) ke zpracování a pořízení biometrických údajů a podpisu za účelem vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Poté jste vyzván se osobně dostavit podruhé na Ministerstvo vnitra ČR za účelem převzetí průkazu o oprávnění k pobytu (pobytová karta).

Jakými dokumenty musím disponovat, abych mohl na území ČR legálně pracovat? A pokud příslušné dokumenty získám, jakou práci mohu vykonávat?

 1. Aby mohl být cizinec v České republice legálně zaměstnáván, nestačí jen získat oprávnění k pobytu. Navíc je třeba mít oprávnění k výkonu zaměstnání. To může být v některých případech spojeno s konkrétním typem pobytového oprávnění (například tzv. duální zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance), jindy je nutné požádat o vydání povolení k zaměstnání. V některých případech může mít cizinec tzv. volný vstup na trh práce (např. cizinec, který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání na konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách). Proto je vždy nutné ověřit si, jestli pracovat mohu a pokud ano, zda se na mě vztahují nějaká omezení (např. zda můžu pracovat pouze za předem povolených podmínek). 

  Pro více informací o volném vstupu na trh práce navštivte stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/volny-vstup-na-trh-prace). Mějte však na paměti, že musíte disponovat oprávněným pobytem na území, i pokud máte volný vstup na trh práce.

  Po získání povolení k trvalému pobytu můžete pracovat bez dalšího omezení.

  V případě dlouhodobějšího pobytu na území a zaměstnání (před získáním povolení k trvalému pobytu) cizinec disponuje většinou jedním z následujících oprávnění k pobytu:

  • Zaměstnaneckou kartou

  • Modrou kartou

  • Kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance

   Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného zaměstnance v rubrice druh povolení vyznačí záznam „ICT“, v případě vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie v rubrice druh povolení vyznačí záznam „mobile ICT“.

  • Povolením k dlouhodobému pobytu, se kterým se pojí tzv. volný vstup na trh práce

  • V tomto případě je v biometrickém dokladu cizince v rubrice „Poznámky“ uveden za dvojmístným kódem (XX), který označuje účel pobytu, text „Volný přístup na trh práce – ANO“.

   ghjkhjk

  • V některých případech může být cizinci krajskou pobočkou Úřadu práce ČR vydáno tzv. povolení k zaměstnání, které mu umožní pracovat, pokud disponuje zároveň platným oprávněním k pobytu (například ve formě víza k pobytu nad 90 dnů či povolení k dlouhodobému pobytu).

  • Jak je vidět z uvedených příkladů, povolení k dlouhodobému pobytu má podobu biometrické karty.

  • V rubrice „Druh povolení“ je uveden příslušný typ pobytu, například: „DLOUHODOBÝ POBYT/ZAMĚSTNANECKÁ KARTA/MODRÁ KARTA EU/ICT/MOBILE ICT“. V rubrice „Poznámky“ je uveden dvojmístný kód (XX), který označuje účel pobytu. U povolení k dlouhodobému pobytu vydaných za jiným účelem než zaměstnání následuje text „Volný přístup na trh práce – ANO/NE“.

  • V případě cizinců disponujících pouze vízem k pobytu nad 90 dnů nebo krátkodobým vízem do 90 dnů není forma vstupu na trh práce na vízovém štítku uvedena. Tito cizinci musí ve většině případů žádat o vydání povolení k zaměstnání, protože volný vstup na trh práce až na výjimky nemají.

 2. Podle typu pobytového oprávnění a formy vstupu na trh práce musíte také uzavřít písemnou pracovní smlouvu, DPČ nebo DPP.

  • Pozor! Některé z druhů pracovněprávního vztahu mohou být pro účely zaměstnávání a pobytu určitých skupin cizinců nepřípustné!

  • Například držitel duální zaměstnanecké karty (bez volného vstupu na trh práce) nemůže uzavřít DPP a na základě ní pracovat; nelze vydat povolení k zaměstnání ve vztahu k DPP, držitelé modré karty mohou toto povolení k pobytu získat jen na základě uzavřené pracovní smlouvy atd.

  • Doporučujeme proto vždy ověřit, jestli je výkon práce podle českých zákonů možný.

 3. Podmínky výkonu práce (druh, místo…) jsou uvedeny v pracovní smlouvě nebo DPČ, které byly doloženy při vydání oprávnění k pobytu cizinci. Ve většině případů se nelze od těchto podmínek v průběhu zaměstnání odchýlit (výjimku tvoří situace volného vstupu na trh práce). Ke změně druhu, místa práce či zaměstnavatele je potřeba souhlasu Ministerstva vnitra, v případě povolení k zaměstnání pak vydání zcela nového povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce. Změna podmínek výkonu práce bez předchozího souhlasu/povolení je výkonem nelegální práce.

Co je zaměstnanecká karta a k čemu mě opravňuje?

 1. Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání. Podobu zaměstnanecké karty naleznete v otázce „Jakými dokumenty musím disponovat, abych mohl na území ČR legálně pracovat?“.

  Zaměstnavatel je povinen pracovní místo, na kterém může být cizinec zaměstnán, oznámit krajské pobočce Úřadu práce.Zaměstnanecká karta existuje ve dvou základních druzích – duální a neduální. Neduální zaměstnanecká karta znamená, že cizinec má buď volný vstup na trh práce, nebo vydané povolení k zaměstnání.

 2. Pokud máte vydánu duální zaměstnaneckou kartu, jste oprávněn pobývat na území České republiky a zároveň pracovat na pozici, pro kterou byla karta vydána. Pokud chcete upravit podmínky, za nichž pracujete, nebo změnit zaměstnavatele, musíte takovou změnu oznamovat Ministerstvu vnitra a čekat na schválení změny.

 3. Zaměstnanecká karta je vydávána na dobu maximálně dvou let s možností opakovaného prodloužení platnosti.

 4. Zaměstnanecká karta je určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti.

 5. Hlavní požadavky pro vydání zaměstnanecké karty je uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti, kdy stanovená mzda či odměna bude vyšší než minimální mzda a týdenní pracovní doba bude nejméně 15 hodin.

 6. Zaměstnaneckou kartu nelze vydat ve vztahu k DPP.

Co je modrá karta a k čemu mě opravňuje?

 1. Modrá karta je oprávnění k dlouhodobému pobytu na území České republiky a k výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Podobu modré karty naleznete v otázce „Jakými dokumenty musím disponovat, abych mohl na území ČR legálně pracovat?“.

  Vysoké kvalifikace dosahujete, pokud jste řádně ukončil vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň 3 roky.

 2. O modrou kartu jste oprávněn zažádat za předpokladu, že hodláte v České republice pobývat déle než tři měsíce. Musíte rovněž disponovat pracovní smlouvou pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku a splňovat další podmínky, například mít sjednánu mzdu ve výši alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy. Pro rok 2021 Vaše hrubá měsíční mzda musí činit tedy alespoň 51 188 Kč. Zaměstnavatel je povinen pracovní místo, na kterém může být cizinec zaměstnán, oznámit krajské pobočce Úřadu práce.

 3. Pokud máte vydánu modrou kartu, jste oprávněn pobývat na území České republiky a zároveň pracovat na pozici, pro kterou byla karta vydána. Pokud chcete upravit podmínky, za nichž pracujete, nebo změnit zaměstnavatele, musíte v prvních dvou letech žádat o souhlas se změnou Ministerstvo vnitra a čekat na schválení změny. Po uplynutí dvou let lze změnu pouze oznamovat do 3 pracovních dnů.

Co je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a k čemu mě opravňuje?

 1. Karta vnitropodnikového zaměstnance je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kdy účelem pobytu je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden. Podobu karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance naleznete v otázce „Jakými dokumenty musím disponovat, abych mohl na území ČR legálně pracovat?“.

 2. Karta se vydává na dobu převedení na území členských států Evropské unie, maximálně na 3 roky pro manažera a specialistu, maximálně na 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost lze opakovaně prodloužit.

 3. Manažerem se rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jeho činnost dohlíží nebo mu dává pokyny statutární orgán, nejvyšší orgán či kontrolní orgán. Manažer rovněž vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci a například má pravomoc přijímat nebo propouštět zaměstnance.

 4. Specialistou je cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu a rovněž má určitou kvalifikaci a profesní zkušenosti.

 5. Zaměstnaným stážistou je cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské studium a je převeden do obchodní korporace či odštěpného závodu za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a po dobu převedení je mu vyplácena mzda nebo plat.

Co je povolení k dlouhodobému pobytu a k čemu mě opravňuje?

 1. O povolení k dlouhodobému pobytu můžete zažádat, pokud na území České republiky pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dní a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok. Ve stanovených případech lze o povolení k dlouhodobému pobytu zažádat i na zastupitelském úřadu ČR, tedy ze země pobytu, nikoliv přímo z ČR. Dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání se podle současné právní úpravy nevydává, k tomu slouží zaměstnanecká karta nebo modrá karta. Podobu povolení k dlouhodobému pobytu naleznete v otázce „Jakými dokumenty musím disponovat, abych mohl na území ČR legálně pracovat?“.

 2. Povolení k dlouhodobému pobytu můžete získat za různými účely, například za účelem studia, vědeckého výzkumu, hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti, podnikání či investování.

 3. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti se vydává pouze pro ty cizince, kteří byli držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia či vědeckého výzkumu v souvislosti s úspěšným ukončením studia/vědecké činnosti. Toto pobytové oprávnění se vydává s platností na devět měsíců, přičemž nemůže být prodlouženo.

Jaké jsou další možnosti vstupu na trh práce?

 1. V ČR můžete nadále pracovat například na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání, krátkodobého víza za účelem sezónního zaměstnání, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání či mimořádného pracovního víza. V těchto případech se k vízu vydává i povolení k zaměstnání, které určuje, na jakém pracovním místě a za jakých podmínek může být práce vykonávána.

 2. Krátkodobá víza, která se obecně označují jako „schengenská víza“, umožňují jejich držiteli pobývat v schengenském prostoru po dobu maximálně 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Mohou být však vydána i s platností na kratší časový úsek. Tato víza mohou být vydána také za účelem zaměstnání či za účelem sezónního zaměstnání. Po vyčerpání doby pobytu je třeba schengenský prostor opustit. Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je určeno žadatelům, kteří plánují v ČR vykonávat krátkodobé sezónní zaměstnání, a to například v oblasti lesnictví, pohostinství, rekreační činnosti a dalších.

 3. Udělování krátkodobých víz spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR.

  Výše zmíněným možnostem vstupu na trh práce se však tyto otázky a odpovědi podrobněji nevěnují, jelikož jsou svým účelem zaměřeny na dlouhodobý pobyt cizinců na území ČR.

Co to je pracovní smlouva, dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ)? Co tyto typy smluv musí obsahovat?

 1. Zjednodušeně se jedná v zásadě o písemné smlouvy, na jejich základě můžete v ČR vykonávat práci.

 2. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Výhodou pracovní smlouvy je především větší ochrana zaměstnance (tedy Vás) při rozvázání pracovněprávního vztahu (ochrana prostřednictvím výpovědní doby, odstupné, stanovená mzda atd.).

 3. DPP je dohoda s určeným rozsahem práce, který nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. DPP musí být sjednána písemně. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Zároveň musí být vyznačena doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

 4. DPČ je dohoda, při které je možné vykonávat práci v rozsahu až 20 hodin týdně, není tam však na rozdíl od DPP stanovený roční limit 300 hodin za jeden kalendářní rok. Smlouvu je nutno uzavřít písemně a musí v ní být uvedeny sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby, výše odměny a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Koho mohu v případě potřeby s pomocí vyřízení dokumentů pro práci v ČR kontaktovat? Mám nárok na tlumočníka?

Pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi včetně tlumočení do cizího jazyka, které je pro cizince bezplatné, můžete nalézt zde: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/jiny-jazyk-jina-kultura/

Na území ČR jsem vstoupil legální cestou a začal jsem pracovat bez příslušných nutných povolení a oprávnění. Jsem nelegální pracovník? Co musím udělat pro to, abych svou práci v tomto případě zlegalizoval?

Ano, pokud v ČR pracujete bez povolení či oprávnění, jste nelegální pracovník. V případě, že chcete svou pracovní činnost legalizovat, musíte si opatřit jedno z výše uvedených oprávnění. Obraťte se s žádostí o pomoc na některou z organizací pro podporu cizinců (seznam naleznete zde: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/jiny-jazyk-jina-kultura/) nebo, pokud jste k tomu podle zákona oprávněn, rovnou zažádejte o příslušné oprávnění Ministerstvo vnitra, případně krajskou pobočku Úřadu práce (více informací zde: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx).

Na území ČR pobývám legálně, ale nemohu najít legální cestou práci, mám v tomto případě nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 1. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají ti občané třetích zemí, kteří byli na základě své žádosti po splnění zákonných podmínek zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce. Uchazečem o zaměstnání může být pouze ten cizinec ze třetí země, který má v České republice povolen trvalý pobyt.

 2. Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte stejně jako občan ČR zásadně v případě, že máte na území ČR trvalý pobyt, dále jste vykonával zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost alespoň 12 měsíců před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti, požádal jste o podporu úřad práce (odkaz na web: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky), u kterého jste veden v seznamu uchazečů o zaměstnání, a nepožíváte starobní důchod.