Úvodní strana » O nás

O nás

Úvodní strana » O nás

O nás

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP, v. v. i.“), je podle zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR České republiky.

Účelem zřízení VÚBP, v. v. i., je uskutečňování výzkumu v oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci (BOZP) a plnění úkolů vyplývajících z úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních předpisů v oblasti BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu a z potřeb zřizovatele, Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

Tato webová stránka byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí projektu
č. 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.

Cílem výzkumného úkolu je zmapovat aktuální stav, analyzovat, provést komparaci
s relevantní zahraniční praxí, zpracovat návrhy vhodných změn, úprav, co se týče pracovněprávních aspektů, BOZP, související legislativy a předpisů, dále pak vypracovat doporučení pro orgány inspekce práce. Plánovanými výstupy jsou odborné recenzované články, audiovizuální podcasty, webová aplikace a workshopy k uvedené problematice.
 

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons [Uveďte původ – Zachovejte licenci] 4.0 Mezinárodní veřejná licence.

mpsv