Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Na co mám nárok jako nelegální zaměstnanec?

Na co mám nárok jako nelegální zaměstnanec?

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Na co mám nárok jako nelegální zaměstnanec?

Na co mám nárok jako nelegální zaměstnanec?

Mohu odmítnout požadovanou práci z důvodu špatných pracovních podmínek, vysokých pracovních nároků apod.?

Ano. Nikdo nemůže být nucen k nelidskému zacházení. Všichni cizinci požívají na území ČR základní lidská práva, která jsou chráněna.

Co když mě před uzavřením smlouvy zaměstnavatel přijme „na zkoušku“?

Český právní řád nezná pojem „práce na zkoušku“, k tomuto účelu slouží institut zkušební doby, na které se lze dohodnout například v pracovní smlouvě, za tuto práci Vám náleží mzda.

Jak mohu vymáhat sjednanou a nevyplacenou odměnu?

 1. Postup by v takové situaci byl nejprve připravit výzvu k zaplacení zaměstnavateli, upozornit jej na vysoké sankce za nelegální zaměstnávání a další důsledky (povinnost hradit doplatky do státních rozpočtů a podobně). Pokud je následně zaměstnavateli pravomocně udělena pokuta za nelegální zaměstnávání, je povinen Vám dlužnou odměnu v určité výši uhradit.

 2. Zaměstnavatel, kterému byla pravomocně uložena pokuta, je povinen uhradit dlužnou odměnu, dlužné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále, dlužné pojistné na sociální zabezpečení včetně penále a náklady související s doručením dlužné odměny, a to i do Vašeho domovského státu.

 3. Můžete se obrátit na úřad práce v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (odkaz na web: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky).

Jak mohu ukončit pracovněprávní vztah, pokud mám/nemám uzavřenou smlouvu?

 1. Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu, pracovní poměr můžete ukončit pouze dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, uplynutím doby nebo zrušením ve zkušební době. Všechny způsoby musí být v podobě písemného dokumentu. Více informací například zde:
  http://www.jobmanual.cz/cs/pracovni-pravo

 2. Pokud se zaměstnavatelem nemáte uzavřenou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu a pokud Váš pracovněprávní vztah skončí ze dne na den, je z Vaší pozice jako zaměstnance vykonávajícího nelegální práci, která je v ČR zakázána, obtížnější účinně se dovolávat právní ochrany.

 3. Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, lze způsob skončení vztahu dojednat v této dohodě, jinak tento vztah může skončit dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Výpověď může být, na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru, dána z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu.

Mám nárok na výpovědní dobu?

Výpovědní doba je institut chránící zaměstnance v režimu zákoníku práce. Bez platně uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je obtížnější účinně se dovolávat právní ochrany, kterou zákoník práce zaměstnancům v oblasti výpovědní doby poskytuje.

Kam se mohu obrátit v nouzi?

 1. Pokud potřebujete v souvislosti s Vaším pobytem v ČR poradit, např. ohledně zdravotnictví, trhu práce, anebo potřebujete přímo pomoc právníka, můžete využít odborné sociální anebo právní poradenství nabízené organizacemi zabývajícími se podporou cizinců – přehled je zde: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/pruvodce-2-2/. Pro území hlavního města Prahy pak existuje portál https://icpraha.com/, který poskytuje služby právního poradenství pro cizince, ale i jiné služby. Pro cizince z třetích zemí jsou služby obvykle zdarma.

 2. Pokud se nacházíte v krizové situaci, kdy jsou zaměstnavatelem závažným způsobem porušovaná Vaše práva, obraťte se na následující NNO: La Strada (odkaz na web: https://www.strada.cz/cz/o-nas), Arcidiecézní Charita Praha  (odkaz na web: https://praha.charita.cz/), Diakonie ČCE (odkaz na web: https://www.diakonie.cz/) nebo na specializovaná pracoviště Ministerstva vnitra (odkaz na web: https://www.mvcr.cz/clanek/potrebujete-pomoci-nebo-poradit-jste-v-nouzi-nevite-jak-vyresit-svou-situaci.aspx).

 3. Když se domníváte, že zaměstnavatel porušuje Vaše práva, obraťte se na Státní úřad inspekce práce (odkaz na web: http://www.suip.cz/). Můžete také podat podnět ke kontrole zaměstnavatele (doporučená předchozí konzultace s odborníky ze Státního úřadu inspekce práce, integračních center nebo nestátních neziskových organizací /dále jen „NNO“/).​