Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Na co mám nárok jako legální zaměstnanec?

Na co mám nárok jako legální zaměstnanec?

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Na co mám nárok jako legální zaměstnanec?

Zaměstnavatel mi nechce zaplatit dohodnutou odměnu, případně platí méně. Co s tím?

V případě, že Vám v řádném termínu stanoveném zaměstnavatelem nebyla vyplacena mzda, postupujte podle následujících kroků:

Na co mám nárok jako legální zaměstnanec?

Existuje nějaká stanovená minimální mzda? Jaká je její výše? Co je zaručená mzda?

 1. Ano, v ČR existuje stanovená minimální mzda, která se vztahuje i na pracovníky ze třetích zemí. Bližší informace o minimální mzdě si můžete zjistit v nařízení vlády zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567.

 2. Zaručená mzda představuje nejnižší stanovenou mzdu za práci dle konkrétního typu práce, přičemž je rozdělena do skupin dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než minimální mzda. Výši zaručené mzdy naleznete zde: https://ppropo.mpsv.cz/XVIII2Zarucenamzda .

Mám jako zaměstnanec nárok na dovolenou?

Pokud konáte práci na základě pracovní smlouvy po celý kalendářní rok, máte právo na dovolenou, a to v minimálním rozsahu 4 týdnů v kalendářním roce. V případě, že pro stejného zaměstnavatele nepracujete nepřetržitě po dobu jednoho roku, nárok na dovolenou se Vám příslušným způsobem krátí. Po dobu čerpání dovolené dostáváte mzdu ve výši průměrného výdělku. Termíny dovolené určuje nebo schvaluje zaměstnavatel.

Mohu u zaměstnavatele skončit ze dne na den?

Pokud se se zaměstnavatelem písemně nedohodnete na ukončení pracovního poměru dohodou, pak pracovní poměr můžete okamžitě zrušit jen, jestliže:

Jsem chráněn výpovědní dobou?

Pokud jste v pracovním poměru, máte nárok na dvouměsíční výpovědní dobu. V případě DPP/DPČ je výpovědní doba 15 dní. Za určitých podmínek (porušení povinností zaměstnance apod.) jde pracovní poměr rozvázat okamžitě bez výpovědní doby.

Mám nárok na bezplatnou zdravotní péči?

​​​​​​​Pokud máte sjednáno komerční zdravotní pojištění (více informací o povinnosti mít zdravotní pojištění v otázce „Musím mít uzavřené zdravotní pojištění?“) či jste veden v systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu legálního zaměstnání nebo máte povolen trvalý pobyt), máte nárok na nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál zdarma. Na některé léky a zákroky si však pacient připlácí, některé hradí v plné výši. Mějte však na paměti, že komerční zdravotní pojištění zpravidla nekryje všechny lékařské úkony, neplatí u všech poskytovatelů zdravotních služeb a není tak rovnocenné s veřejným zdravotním pojištěním.

​​​​​​​Mohu čerpat „nemocenskou“?

Jestliže jste dočasně neschopný vykonávat svoji práci, máte nárok na tzv. nemocenskou.  Ten, kdo si dočasnou pracovní neschopnost úmyslně sám zavinil, nemá na dávky nárok. Po dobu trvání nemoci Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď.

​​​​​​​Co znamená v ČR sociální zabezpečení? Mám na něj nárok?

 1. Sociální zabezpečení je státní peněžní podpora pro plátce pojistného na sociální zabezpečení. Zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 2. Ano, na sociální zabezpečení máte nárok při splnění určitých podmínek. Více informací zde: https://www.mpsv.cz/socialni-zabezpeceni-cizincu-v-cr .

​​​​​​​Mám nárok na sociální a právní poradenství, kurzy?

Pokud potřebujete v souvislosti s Vaším pobytem v ČR poradit, např. ohledně zdravotnictví, trhu práce, anebo využít přímo pomoci právníka, můžete využít odborné sociální anebo právní poradenství nabízené organizacemi zabývajícími se podporou cizinců – přehled je zde: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/pruvodce-2-2/. Pro území hlavního města Prahy pak existuje portál https://icpraha.com/, který poskytuje služby právního poradenství pro cizince, ale i jiné služby. Pro cizince z třetích zemích jsou služby obvykle zdarma.

​​​​​​​Musím absolvovat adaptačně integrační kurz?​​​​​​​

Každý cizinec (kromě stanovených výjimek), kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno oprávnění k dlouhodobému pobytu na území ČR, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno oprávnění k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění k trvalému pobytu. Kurz je veden odborně způsobilým lektorem a tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského. Kurz je zpoplatněn částkou 1.500 Kč.

Více informací na: https://www.vitejtevcr.cz/cs/

Mám nárok na dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné apod.)?

 1. ​​​​​​​Nárok na dávky má:

  • ​​​​​​​osoba, která má na území ČR trvalý pobyt,

  • cizinci hlášeni k pobytu na území ČR, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na zemí ČR,

  • cizinci mladší 1 roku, narozeni na území České republiky a hlášeni k pobytu na území ČR,

  • cizinci, kteří jsou držiteli oprávnění k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v EU na území jiného členského státu EU a kterým bylo vydáno oprávnění k dlouhodobému pobytu na území ČR, a jejich rodinní příslušníci,

  • cizinci, kterým bylo vydáno oprávnění k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci,

  • a to, pokud mají na území České republiky bydliště.

 2. Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory se podávají na krajské pobočce Úřadu práce České republiky podle místa bydliště osoby (odkaz na web: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky), která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.